Päättyneet kehittämisprojektit

KoPa - Koulutuksella palkkatyöhön -projekti  (2008 - 2011)

Koulutuksella Palkkatyöhön eli KoPa-projekti tarjosi osatyökykyisille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tuettuja työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Projekti keskittyi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle pyrkien vastaamaan alaa tulevaisuudessa kohtaavaan työvoimapulaan. Asiakkaina oli mm. alan vaihtajia, työttömiä, opintonsa keskeyttäneitä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneita. Projektin toiminnan rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto.

KoPa - Koulutuksella Palkkatyöhön -projektissa

 • syntyi onnistuneita työhönpaluun tarinoita ja päätöksiä jatkaa opintoja.
 • toiminta mallinnettiin interventiona esimerkiksi työhallinnon käyttöön, voidaan hyödyntää myös eri alojen kohdalla
 • kehitettiin Työn tuki -malli; työhönvalmennuksellisten menetelmien hyödyntäminen osatyökykyisen ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisen työhönpaluun mahdollistajana.
   

Projektin loppuraportti

Omaan elämään – Turvallisen asumisen projekti  (2007 - 2010)

Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa kehitettiin niiden ihmisten asumista, joiden avuntarpeen tunnistamisessa on puutteita. Näitä ovat esimerkiksi harvinaista ja vaikeaa epilepsiaa sairastavat ihmiset. Projektin pääyhteistyökumppanina oli epilepsialiitto. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa

 • kehitettiin välineitä yksilöllisten ja vaihtelevien avuntarpeiden tunnistamiseen,
 • lisättiin tietoisuutta kohderyhmän asumiseen liittyvistä haasteista sekä yksilöllisen avuntarpeen arvioinnin tärkeydestä,
 • tuotettiin materiaalia asumisturvallisuuden ja itsenäisen asumisen edistämiseksi,
 • kehitettiin välineitä ja malleja yksilöllisten räätälöityjen palveluratkaisujen löytämiseen ja hyödyntämiseen.

Projektin loppuraportti

Verkot-projekti  (2007 - 2010)

Verkot oli valtakunnallinen vapaaehtoistyön verkostojen kehittämisprojekti, joka rajautui erityisryhmien asumista ja elämänhallintaa edistävään vapaaehtoistyöhön. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Verkot-projektissa

 • kehitettiin vapaaehtoistyön toimijoiden verkostoja ja tavoitteellista yhteistyötä,
 • vahvistettiin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osallisuutta vapaaehtoistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa,
 • selkiytettiin vapaaehtoistyön ja ammatillisten palveluiden rajapintoja,
 • etsittiin vapaaehtoistyön yhteistyökumppaneita, mm. yrityksiä ja oppilaitoksia.

Projektin loppuraportti

Vähän mutta välttämättä -projekti (2006 - 2010)

Vähän mutta välttämättä oli Asumispalvelusäätiö ASPAn ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:n yhteistyöprojekti näkövammaisten avustajatoiminnan kehittämiseksi. Projektissa kehitettiin toimintamalleja tilanteisiin, joissa vaikeavammaisen henkilön avuntarve on vähäistä, mutta välttämätöntä. Kehittämistyötä tehtiin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Vähän mutta välttämättä -projektissa

 • tehtiin näkyväksi näkövammaisten ihmisten avuntarvetta,
 • kehitettiin näkövammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämistä sekä keinoja vastata erilaisiin avuntarpeisiin,
 • lisättiin tietoisuutta henkilökohtainen avustaja -järjestelmästä,
 • koulutettiin työnantajina toimivia vammaisia ihmisiä, henkilökohtaisia avustajia ja viranomaisia.

Projektin loppuraportti

Elämässä mukana - eallimis mielde (2006 - 2009)

Elämässä mukana – Eallimis mielde -projektilla luotiin Inarin ja Utsjoen kuntien alueella kunnan palveluja täydentäviä, asiakkaiden palvelutarpeista lähteviä tukitoimia eri tavoin vammaisille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille, syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville. Tukitoimilla saatiin lisättyä asiakkaiden omatoimisuutta, elämänhallintaa ja -laatua,
osallisuutta yhteiskuntaan, sekä ehkäistyä syrjäytymistä.

Elämässä mukana -projektissa

 • järjestettiin erilaisia ryhmätoimintoja sekä retkiä ja leirejä asiakkaiden ideoiden pohjalta
 • toteutettiin kotiin annettavaa, kuntouttavaa asumista tukevaa palvelua,
 • kehitettiin vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
 • järjestettiin  koulutuksia sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle, alan eri
  toimijoille, kehitysvammaisille ihmisille ja heidän omaisilleen sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoimijoille.

Projektin loppuraportti
Loppuraportti saameksi

Erityisryhmien päiväpalveluiden kehittäminen Kuolan kunnassa (2007-2009)

Projektin tavoitteena oli edistää ja ylläpitää vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden ja heikommassa asemassa olevien ihmisten toimintakykyä, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea heidän selviytymistä itsenäisesti asuinympäristössään. Projektin rahoittivat Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaaliturvajärjestelmän valtiollinen sosiaalipalvelun Murmanskin alueviraston Kuolan sosiaalipalvelukeskus sekä Asumispalvelusäätiö ASPA.

Kuola-projektissa

 • käynnistettiin Kuolan sosiaalipalvelukeskuksessa erityisryhmien päivätoimintoja,
 • järjestettiin kotiin vietäviä asumista tukevia palveluja,
 • perustettiin akuutin sosiaalipalvelun yksikkö vaikeassa elämäntilanteessa oleville,
 • annettiin materiaalista apua ja tukea.

Projektin loppuraportti
Loppuraportti venäjäksi

Lisätietoja

Raija Mansikkamäki
kehittämispäällikkö
GSM: 040 575 3776
etunimi.sukunimi(at)aspa.fi