Päättyneet kehittämisprojektit

Face2Face (F2F) – Action for Employment (2012 - 2013)

F2F-projektissa kartoitettiin lupaavia käytäntöjä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämiseksi.

F2F-projektissa työskentely tapahtui workshopeissa, joita järjestettiin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Maakohtaiset hyvät ja lupaavat käytännöt esiteltiin kansainvälisissä tapaamisissa ja näin mahdollistettiin ammattitaidon, tiedon ja kokemuksen jakaminen sekä toisaalta myös uusien työtapojen oppiminen alan toimijoiden kesken.

Lupaavat ja hyvät käytännöt koottiin projektissa tuotettuun Oikeita töitä -kirjaan. Projekti sai Euroopan Sosiaalirahaston (ELY) tukea ja toimi kesäkuuhun 2013 asti.

Oiketa töitä -kirja
 

Tukiasuntojen hankinnan kehittäminen (2012 - 2013)

Projektin tavoitteena oli lisätä tukiasumista eri tavoin vammaisten henkilöiden asumisvaihtoehtona.

Tukiasuntojen hankinnan kehittäminen -projektissa markkinoitiin sekä kunnille että asiakasryhmille tukiasumista varteenotettavana asumisvaihtoehtona. Tavoitteena oli järjestöpohjaisen tukiasuntotarjonnan ja tukiasuntojen tarvitsijoiden kohtaamisen parantaminen. Lisäksi haluttiin tehostaa tukiasuntojen hankintaprosessia, mitä varten projektissa tuotettiin markkinointimateriaalia kuten esitteitä, oppaita ja video.

Projektin kumppaneina toimivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS sekä Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö. Päävastuu projektista oli Aspa-säätiöllä. RAY-rahoitteinen hanke toteutettiin 1.4.2012-31.12.2013.

Lisätietoja
Kiinteistöpäällikkö
Marsa Björkman
GSM: 040 517 2909
etunimi.sukunimi(at)aspa.fi

KoPa - Koulutuksella palkkatyöhön -projekti  (2008 - 2011)

Koulutuksella Palkkatyöhön eli KoPa-projekti tarjosi osatyökykyisille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tuettuja työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Projekti keskittyi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle pyrkien vastaamaan alaa tulevaisuudessa kohtaavaan työvoimapulaan. Asiakkaina oli mm. alan vaihtajia, työttömiä, opintonsa keskeyttäneitä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneita. Projektin toiminnan rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto.

KoPa - Koulutuksella Palkkatyöhön -projektissa

 • syntyi onnistuneita työhönpaluun tarinoita ja päätöksiä jatkaa opintoja.
 • toiminta mallinnettiin interventiona esimerkiksi työhallinnon käyttöön, voidaan hyödyntää myös eri alojen kohdalla
 • kehitettiin Työn tuki -malli; työhönvalmennuksellisten menetelmien hyödyntäminen osatyökykyisen ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisen työhönpaluun mahdollistajana.
   

Projektin loppuraportti

Omaan elämään – Turvallisen asumisen projekti  (2007 - 2010)

Turvallinen asuminen ja epilepsia -opasOmaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa kehitettiin niiden ihmisten asumista, joiden avuntarpeen tunnistamisessa on puutteita. Näitä ovat esimerkiksi harvinaista ja vaikeaa epilepsiaa sairastavat ihmiset. Projektin pääyhteistyökumppanina oli epilepsialiitto. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa

 • kehitettiin välineitä yksilöllisten ja vaihtelevien avuntarpeiden tunnistamiseen,
 • lisättiin tietoisuutta kohderyhmän asumiseen liittyvistä haasteista sekä yksilöllisen avuntarpeen arvioinnin tärkeydestä,
 • tuotettiin materiaalia asumisturvallisuuden ja itsenäisen asumisen edistämiseksi,
 • kehitettiin välineitä ja malleja yksilöllisten räätälöityjen palveluratkaisujen löytämiseen ja hyödyntämiseen.

Projektin loppuraportti

Turvallinen asuminen ja epilepsia -opas (pdf)

Verkot-projekti  (2007 - 2010)

Verkot oli valtakunnallinen vapaaehtoistyön verkostojen kehittämisprojekti, joka rajautui erityisryhmien asumista ja elämänhallintaa edistävään vapaaehtoistyöhön. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Verkot-projektissa

 • kehitettiin vapaaehtoistyön toimijoiden verkostoja ja tavoitteellista yhteistyötä,
 • vahvistettiin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osallisuutta vapaaehtoistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa,
 • selkiytettiin vapaaehtoistyön ja ammatillisten palveluiden rajapintoja,
 • etsittiin vapaaehtoistyön yhteistyökumppaneita, mm. yrityksiä ja oppilaitoksia.

Projektin loppuraportti

Vähän mutta välttämättä -projekti (2006 - 2010)

Vähän mutta välttämättä oli Asumispalvelusäätiö ASPAn ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:n yhteistyöprojekti näkövammaisten avustajatoiminnan kehittämiseksi. Projektissa kehitettiin toimintamalleja tilanteisiin, joissa vaikeavammaisen henkilön avuntarve on vähäistä, mutta välttämätöntä. Kehittämistyötä tehtiin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Vähän mutta välttämättä -projektissa

 • tehtiin näkyväksi näkövammaisten ihmisten avuntarvetta,
 • kehitettiin näkövammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämistä sekä keinoja vastata erilaisiin avuntarpeisiin,
 • lisättiin tietoisuutta henkilökohtainen avustaja -järjestelmästä,
 • koulutettiin työnantajina toimivia vammaisia ihmisiä, henkilökohtaisia avustajia ja viranomaisia.

Projektin loppuraportti

Elämässä mukana - eallimis mielde (2006 - 2009)

Elämässä mukana – Eallimis mielde -projektilla luotiin Inarin ja Utsjoen kuntien alueella kunnan palveluja täydentäviä, asiakkaiden palvelutarpeista lähteviä tukitoimia eri tavoin vammaisille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille, syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville. Tukitoimilla saatiin lisättyä asiakkaiden omatoimisuutta, elämänhallintaa ja -laatua,
osallisuutta yhteiskuntaan, sekä ehkäistyä syrjäytymistä.

Elämässä mukana -projektissa

 • järjestettiin erilaisia ryhmätoimintoja sekä retkiä ja leirejä asiakkaiden ideoiden pohjalta
 • toteutettiin kotiin annettavaa, kuntouttavaa asumista tukevaa palvelua,
 • kehitettiin vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
 • järjestettiin  koulutuksia sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle, alan eri
  toimijoille, kehitysvammaisille ihmisille ja heidän omaisilleen sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoimijoille.

Projektin loppuraportti
Loppuraportti saameksi

Erityisryhmien päiväpalveluiden kehittäminen Kuolan kunnassa (2007-2009)

Projektin tavoitteena oli edistää ja ylläpitää vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden ja heikommassa asemassa olevien ihmisten toimintakykyä, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea heidän selviytymistä itsenäisesti asuinympäristössään. Projektin rahoittivat Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaaliturvajärjestelmän valtiollinen sosiaalipalvelun Murmanskin alueviraston Kuolan sosiaalipalvelukeskus sekä Asumispalvelusäätiö ASPA.

Kuola-projektissa

 • käynnistettiin Kuolan sosiaalipalvelukeskuksessa erityisryhmien päivätoimintoja,
 • järjestettiin kotiin vietäviä asumista tukevia palveluja,
 • perustettiin akuutin sosiaalipalvelun yksikkö vaikeassa elämäntilanteessa oleville,
 • annettiin materiaalista apua ja tukea.

Projektin loppuraportti
Loppuraportti venäjäksi

Lisätietoja

Raija Mansikkamäki
kehittämispäällikkö
GSM: 040 575 3776
etunimi.sukunimi(at)aspa.fi